طراحی سایت

crm

شرکت طراحی سایت

طراحی اپلیکیشن اندروید

بهینه سازی و سئو

Ravak Negar Pars Co.

مجوزها

آمار سایت

 • کل (online):۴۵۵
 • اعضاء (online):۰
 • میهمان (online):۴۵۵
 • بازدید امروز::۶۵۹
 • بازدید دیروز::۴۰۷۳
 • بازدید کل::۷۱۲۴۹۷۰

دسته بندی

 • چگونه طراحی کنیم؟

 • چگونه گل بکشیم ▪ مشاهده فرم و حالت همیشه در وهله نخست، نگاه انسان به وسط گل میافتد. قضاوت کردن از فاصلههای کم و حالتهائی که انگار گلبرگها روی هم افتادهاند، شکبرانگیز بوده و به شکوفهای تبدیل میشود که از حالت طبیعی خود درآمده است. بنابراین سعی کنید تا از بیرون گل شروع به طراحی و نقاشی کنید و به تناسبهای کلی بیندیشید. از فضای منفی استفاده کنید (مثالهائی در رنگ قرمز) که در حقیقت بخشهائی هستند که توسط شکل و شمایلی پر نشدهاند. نقاضی با فضای منفی، همان طراحی و نقاضی پس زمینه است بهگونهای که سوژه اصلی را سفید باقی میگذاریم. این کار بهترین تمرین برای مشاهده و بررسی است و به شما کمک میکند که گلبرگهای خارجی را ترسیم کنید.
 • تعداد بازدید : ۳۲۳۱
  تاريخ : 12 اسفند 1392

چگونه گل بکشیم 
▪ مشاهده فرم و حالت 
همیشه در وهله نخست، نگاه انسان به وسط گل میافتد. قضاوت کردن از فاصلههای کم و حالتهائی که انگار گلبرگها روی هم افتادهاند، شکبرانگیز بوده و به شکوفهای تبدیل میشود که از حالت طبیعی خود درآمده است. بنابراین سعی کنید تا از بیرون گل شروع به طراحی و نقاشی کنید و به تناسبهای کلی بیندیشید. از فضای منفی استفاده کنید (مثالهائی در رنگ قرمز) که در حقیقت بخشهائی هستند که توسط شکل و شمایلی پر نشدهاند. 
نقاضی با فضای منفی، همان طراحی و نقاضی پس زمینه است بهگونهای که سوژه اصلی را سفید باقی میگذاریم. این کار بهترین تمرین برای مشاهده و بررسی است و به شما کمک میکند که گلبرگهای خارجی را ترسیم کنید. 
▪ خطوط حساس 
کار را به تدریج پیش ببرید و خطوط هر گبرگ را تا جائی که جلو میرود، ادامه دهید. لبههای گلبرگها را محکم بکشید، اما زمانی که قسمت خمیده میانی گلبرگها میرسید فشار را کم کنید. آماده باشید تا در ادامه خط، مداد را برداشته و شروع به کشیدن خط تازهای کنید، بهگونهای که بهنظر برسد گلبرگ دیگری روی کلبرگ پیشین افتاده است. 
▪ مشاهده ترسیمات از گلهای رز بزرگتر 
اگر نقاشی از گلها به سادگی و همچنین با دقت صورت گیرد، آنها بسیار طبیعی و مؤثر دیده میشوند. برای شروع، شکوفهای را که ساختار مناسبی دارد، انتخاب کنید. برای مثال گل رزی که کمی باز شده باشد (غنچه نیمهباز) مناسب این کار است. خودکار dip با ایجاد واریاسیونهای گوناگون در خطوط به طرح شما زیبائی و برجستگی خاصی میدهد. این در حالی است که خودکارهای Draft بیشتر حالتی مکانیکی دارند. برگهای که بافتها و حالتهای خاص و همچنین رنگ را در خود داشته باشد، جلوه کار را بیشتر میکند. شما میتوانید روی برگهای که در قسمت مختلفش از رنگ آمیزی با آب رنگ نیز استفاده شده است، بهره بگیرید. 
▪ طراحی 
طراحی با مداد یا خودکار از گلها زمانی که خوب، تمیز و لطیف کشیده شوند کار ایدهآلی است، البته اگر به سبک راحت و آسوده نیز کشیده شوند وبهتر خواهد بود. روی سبک ”سنگینی خط“ کار کنید. گاهی فشار سنگین وارد کنید و در مواقع دیگر آرام و روان بکشید. 
شما حتی میتوانید از خطوطی که با شتاب کشیده میشوند باری نشان دادن گلبرگها یا چینها استفاده کنید. 
▪ بین گلبرگها را بکشید 
زمانی که با خطوط طراحی میکنید، سعی کنید سایه گلبرگها را بیش از گلبرگەای دقیق ترسیم کنید. نقطهها و علامتهای کوچک، نمایانگر پرچمها در مرکز شکوفه هستند. توجه داشته باشید که برخی از گلبرگها کوتاهتر و برخی بلندتر به نظر میرسند و همه اینها به زاویه دید بیننده بستگی دارد. 
● نقاشی سایهها: طرح و شکل سایه 
تفاوتهای موجود میان این دو نوع سایه 
همه سایهها مثل هم نیستند. در حقیقت دو نوع سایه داریم که در هر شیای ایجاد میشوند: طرح سایه و شکل سایه. تشخیص درست و انتخاب هر یک از آنها به نقاشی شما ارزش میدهد. اما تفاوت طرح و شکل سایه در چیست؟ 
▪ طرح سایه چیست؟ 
طرح سایه چیزی است که بهطور معمول آن را با سایه اشتباه میگیریم. طرح سایه، سایهای است که بهخاطر وجود مانعی جلوی منبع نور ایجاد میشود. برای مثال، سایه یک درخت که در مقابل نور خورشید روی زمین میافتد، سایه سیب روی میز یا سایه بینی روی گونه از این نوع هستند. 
طرح سایه، سایه تیرهتری است که با مسدود کردن مسیر نور ساخته میشود و بهطور معمول کنارههائی معین و تیز دارد. آنچه باید همیشه به یاد داشته باشید این است که طرح سایه، جسمی جامد نیست و هرچه طرح سایه از جسم فاصله داشته باشد، کم رنگتر و هموارتر میشود و کنارههای آن نامشخصتر میشوند. 
▪ شکل سایه چیست؟ 
شکل سایه، سایهای است که بهدلیل نور ندیدن پشت جسم تشکیل میوشد که مردم بهصورت متداول از آن بهعنوان بخشهائیاز جشم که در سایه قرار گرفته و نور مستقیم به آن تابیده نشده، یاد میکنند و طرح سایهای هم روی آنها قرار نمیگیرد. 
شکل سایه هموارتر است و نسبت به طرح سایه، کنارههائی صافتر و معینهٔر دارد. ازآنجا که بهخاطر مسدود کردن مسیر نور، منبع بهطور مستقیم ساخته نمیشود، کمرنگتر هم هست.حضور شکل سایه به منظور سهبعدی نشان دادن جسم ضروری است و در غیر این صورت جسم مورد نظر شما صاف و بیحجم بهنظر میآید. اگر میخواهید متوجه سایههای شکل سایه شوید باید دقت بسیاری در مشاهده داشته باشید. اگر با چشم نیمه باز نگاه کنید بهتر متوجه این سایهها میشود. اگر بخش عمدهای از جمش در نور مستقیم قرار گرفته باشد، شکل سایه کمتری ایجاد میشود. برای مثال، گلدانی را در نظر بگیرید که روی میز قرار گرفته و نور خورشید در ساعت دو بعدازظهر به آن میتابد. لبه بالائی گلدان در زیر نور مستقیم قرار میگیرد، طرح سایهای از گلدان هم روی میز ایجاد میشود. بخشهائی از گلدان که در معرض مستقیم نور قرار ندارد هم شکل سایهها را میسازند. 
▪ شگردهائی در نقاشی سایه: 
اگر با چشم نیمه باز به شی مورد نظر نگاه کنید به سادگی میتوانید بخشهای روشن و تیره جسم را تشخیص دهید. به یاد داشته باشید که سایهها بهوطر کامل سیاه رنگ نیستند و برای نمایش آنها بهتر است از رنگهای تیرهتر موجود در خود شی یا رنگهای تیره و مکمل آنها هم استفاده کنید. 
● چشمها در پرتره 
یک پرتره خوب پرترهای است که انگار چشمانش شما را در حال حرکت نیز تعقیب میکنند. بنابراین از اینکه سوژه یا مدلتاندرست در حالی نشسته است که مستقیماً به شما مینگرد، اطمینان یابید.این به بدان معنا نیست که سوژه بایددرست جلوی شما و روبهرویتان نشسته باشد. سر او میتواند درست در زاویه شانهای قرار بگیرد یا چشمان او به شما نگاه کند. 
▪ موهای انسان را نقاشی کنید 
اگر میخواهید تصویر شما واقعیتر بهنظر رسد، باید موها صاف و لطیف درست در حالتی مانند سر واقعی کشیده شوند، بهطوری که در حالتی بستهبندی شده و جدا از سر قرار نگیرند. (مگر اینکه بخواهید مدل موی خاصی را به نمایش بگذارید). 
سعی کنید زمانی که کارتان خشک نشده، روی خیسیها کار کنید وموها را در جهت خوابشان در کنار یکدیگر بکشید، نه اینکه روی آنها بهصورت تکتک و بعد از اینکه کار خشک شد، کار کنید. زمانی که به شخصی نگاه میکنید تکتک موهای او را نمیبینید، بلکه یک تکهای از مو را با رنگی خاص در کنار تغییراتی واریاسیونی با ترکیبی ماهرانه مشاهده میکنید. به یاد داشته باشید که اگر روی مدل و سوژه شما نور تابیده میشود، در بعضی از قسمتەای مو هایلایت نیز وجود خواهد داشت که آن را از سایر قسمتها متمایز میکند. یکی از سادهترین روشها استفاده از سشوار است.

نشریه تخصصی کامپوتر و هنر
 

 

کد امنیتی : به اضافه


*کد امنیتی : به اضافهCopyright 2016 By RVKP CO. All Rights Reserved