طراحی سایت

crm

شرکت طراحی سایت

طراحی اپلیکیشن اندروید

بهینه سازی و سئو

Ravak Negar Pars Co.

مجوزها

آمار سایت

 • کل (online):۳۹۷۸
 • اعضاء (online):۰
 • میهمان (online):۳۹۷۸
 • بازدید امروز::۱۹۲۷
 • بازدید دیروز::۴۱۷۴
 • بازدید کل::۷۱۴۷۲۵۸

دسته بندی

 • مقاله بسته بندی محصولات، باید ها و نباید ها

 • چکیده: اين مقاله موضوع بسته بندي را مورد بررسي قرار مي دهد که ابتدا تعاريف از بسته بندي مي کنیم بعد موارد زير را موردبررسي قرار مي دهیم: نقش بسته بندي، مزاياي بسته بندي، اهمیت بسته بندي، انواع بسته بندي، هزينه هاي بسته بندي و در آخر نکات موردنیاز و ضروري براي بسته بندي مطلوب و مناسب را آورده شده است. امروز بسته بندي کاال نمايانگر نحوه نگهداري و محافظت کاال و برند نیز چگونگي معرفي خصوصیات محصول به مصرف کننده باشد. با وجود اينکه تکنولوژي هاي نوظهور کارکردهاي بسته بندي را از سطح ذکر شده ارتقاء داده و وارد مباحث تخصصي تري کرده اما هنوز هم از ديد يکمصرف کننده بسته بندي، بعنوان بیروني ترين ابزار برقراري ارتباط بین برند و مصرف کننده در قفسه هاي فروشگاه،نقشي استراتژيک در تحريک مصرف کننده و موفقیت فروش بازي مي کند. واژگان کلیدی: بسته بندي، هزينه هاي بسته بندي، طراحي بسته بندي
 • تعداد بازدید : ۱۵۰۵
  تاريخ : 05 آبان 1395

مقاله بسته بندی محصولات، باید ها و نباید ها
مقدمه:
بسته بندي در حال حاضر به عنوان يک جزء ضروري از زندگي مدرن ما در نظر گرفته شده است و پیوستي از يک شيء فیزيکي است که براي فروش ارائه مي شود. بسته بندي بخش مهمي از نام تجاري است که عنوان آن نقشي را که در ارتباط با تصوير و هويت يک شرکت است را بازي مي کند. بسته بندي نقش مهمي در ارتباطات بازي مي کند، علي الخصوص از نظر فروش که مي تواند به عنوان يکي از مهمترين عوامل موثر بر تصمیم گیري خريد مصرف کننده باشد.
بسته بندي به مصرف کنندگان کمک مي کند تا محصول را از طیف گسترده اي از محصوالت مشابه را انتخاب کنند و باعث تحريک رفتار خريد مشتريان شود.
در حوزه بازاريابي بسته بندي يک روش جذاب جهت انتقال پیام در رابطه با محصول به مشتريان مي باشد همچنین اين امکان را فراهم مي سازند که محصوالت مختلف به صورت واحد و منسچم محافظت شوند.
اينجا مسئله اي که مطرح است تعريف طراحي بسته بندي است که بطور قطع نمي توان تعريف مشخصي از يک طراحي ارائه داد جز اينکه  گويیم طراحي را شرايط محصول، مکان و نحوه طراحي مي کنند چه بسا تعريف طراحي بسته بندي و شناخت اجزاي آن براي يک يخچال و يک مبل کاملا متفاوت است چون اين محصوالت نیازهاي متفاوتي براي يک پروژه طراحي بسته بندي تعريف کرده و انتظارات گوناگوني براي آن ها بايستي برآورده شود.
3 بسته بندي امروزه حکم پیام فروشنده به خريدار را دارد؛ در اصل تولیدکننده براي موفقیت در اين ارتباط دوطرفه بايد بتواند به زبان خريدار صحبت کند بنابراين بسته بندي صرفا يک محافظ کاال نیست که با گرافیک به زيبايي رسیده باشد
سوال اينجاست که آيا يک تولیدکننده جواهر مي تواند با خريدارش به زبان يک مسگر صحبت کند؟
ضرورت و اهمیت مطالعه حاضر در اين است که بسته بندي مي تواند محصول را براي استفاده، ذخیره، شناسايي آسان تر و همچنین در طراحي هاي بازاريابي کمک کند زيرا بسته بندي نقش کلیدي در مديريت و ارتقاي نام تجاري دارد پس الزم است نکاتي را جهت بسته بندي بهتر در نظر گرفت. هدف اصلي از بسته بندي کاال اين است که در فاصله زماني انبارداري ، حمل ونقل و توزيع، صفات و مشخصات مهم کاال حفظ شود و از صدمات و خطرات احتمالي جلوگیري شود.
بسیاري از بازاريابان يسته بندي را همراه با عناصر ديگر آمیخته بازاريابي يعني قیمت، کاال، و مکان و تبلیغات پیشبردي، بعنوان پنجمین p مي دانند. بنابراين الزم است که تلش هاي زيادي در جهت افزايش کارايي بسته بندي صورت بگیرد؛ به همین دلیل است که رسانه هاي قديمي نیز مسیر فعالیت خود را بسوي تبلیغات در هنگام خريد سوق مي دهند.
بسته بندی
- کاتلر بسته بندي را به عنوان تمام فعالیت هاي طراحي و تولید ظرف براي يک محصول تعريف مي کند.
- بسته بندي محصول عبارت است از هرگونه ظرف يا بسته بندي که محصول در آن براي فروش به بازار عرضه مي شود يا بوسیله ي آن اطلعات الزم در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل مي گردد.
- بسته بندي عبارت است از کلیه عملیاتي که کاال سالم و زيبا به دست مصرف کننده رسیده و حمل ونقل آن را تسهیل مي کند.
- بسته بندي پوششي است که کاال را در برابر عوامل طبیعي و غیرطبیعي حفاظت مي کند و باعث سهولت در حمل و جابجايي مي شود و در جذابیت هاي الزم براي توسعه فروش اثر مي گذارد.
خدمات بسنه بندي شامل: تشخیص، توضیح، محافظت، نمايش، ترويج و تمیز نگه داشتن محصول قابل عرضه در بازار است.
نقش بسته بندی
وظیفه ي اصلي بسته بندي محافظت از محصول در برابر آسیب هاي بالقوه است، در درجه دوم وظیفه بسته بندي حمل و نقل، انبارکردن، فروش و بهره برداري از محصول براي اطمینان از راحتي در استفاده از محصول است. يسته بندي به عنوان يک ابزار براي برقراري ارتباطات است که ارتباط بین محصول و مصرف کننده نهايي در فروشگاه را حفظ مي کند.
4 بسته بندي بايد توجه مصرف کنندگان را جذب کند و ارزش کافي از محصول به مصرف کننده را در دوره کوتاه درست در محل فروش را انتقال دهد. بسته بندي ها جنبه احترام به مشتري را دارند بنابراين بايد خیلي به آن ها اهمیت بدهیم و تبلیغي است ارزان براي کااليمان )بازارياب خاموش( بنابراين در تهیه و اطلعاتي که بر روي آن درج مي کنیم و حتي در انتخاب رنگ آن بايد دقت شود.
مزایای بسته بندی
1 -رساندن اطلاعات لازم به مشتري
2 -سهولت در کاربرد و حمل ونقل و انبارکردن محصول
3 -افزايش طول عمر محصول
4 -ايجاد ذهنیت مثبت در مصرف کننده نسبت به کاال
5 -نشاندهنده کیفیت محصول
6 -افزايش رفاه مصرف کننده
7 -کمک به خريد آگاهانه توسط مصرف کننده : چرا که بسته بندي مناسب از طريق ارائه اطلعات کافي و دقیق توسط برچسب هاي بسته بندي مي تواند به خريدار در انتخاب محصول کمک نمايد.
عیب بسته بندي نیز اين است که بسته بندي خوب باعث افزايش قیمت محصول نیز مي شود.
بسته بندي محصول با وجود هزينه هاي زياد آن ضروري است زيرا مزاياي بسیاري براي تولید کننده، خرده فروش و مصرف کننده نهايي دارد.
مزيت اصلي بسته بندي اطلعاتي است که به مصرف کننده منتقل مي کند مثل دستورالعمل مصرف، مواد استفاده شده در ترکیب محصول، نشانه استاندارد و موارد ديگر که طبق ضوابط تجاري و قانوني بايد روي بسته بندي ها نوشته شود.
بسته بندي قسمتي از کاال مي باشد و ارتباط زيادي با کاال دارد ، معموالا اولین چیزي که مصرف کنندگان هنگام خريد مشاهده مي کنند بسته بندي محصول است. بسته بندي از عوامل پرهزينه و مهم استراتژي بازاريابي است و بنابراين قیمت را افزايش مي دهد. امروزه هزينه هاي مربوط به بسته بندي در کشور هاي بسیار باالست. بسته بندي محصول به عنوان ابزاري براي محافظت از محصول است که به مصرف کنندگان اجازه مي دهد محصوالت را بدون ترس از افتادن لک دست ها روي آن ها و آلوده شدن، لمس کنند.
5 بسته بندي امکان ارزيابي محصول را با توجه به ظاهر آن براي مصرف کنندگان فراهم مي نمايد و در همان زمان مي تواند در صورت مناسب بودن عدم اطمینان مصرف کننده در مورد کیفیت يا نام تجاري محصول را کاهش دهد.
اهمیت بسته بندی
گاهي بسته بندي وظیفه فروشنده را بهتر از آدم زنده انجام مي دهد چرا که انسانها در موقعیتهاي متفاوت داراي خصوصیات عاطفي، رفتاري و رواني متفاوتي هستند . گاه افسرده، بي تجربه، خسته و بي حوصله اند. اما بسته بندي مناسب همیشه اطلعات کاملي را در مورد محصول به مصرف کننده منتقل مي نمايد؛ از طرفي خريدار بدون صرف وقت بسیار، براساس تجربه، ذوق، سلیقه و گاه آزمايش از بین صدها محصول مشابه مي توان انتخاب نمايد.
به هر حال اهمیت نگهداري و بسته بندي کاال ، کمتر از تولید آنها نمي باشد و در انتها تولید هر کااليي، بسته بندي عامل تعیین کننده حفظ و نگهداري آن تا رسیدن به دست مصرف کننده و از طرفي بهترين و بزرگترين مروج تبلیغ محصوالت يک شرکت مي باشد.
انواع بسته بندی
بسته بندی حمل و نقل: محصوالت براي ورود به بازار تجارت به يک بسته بندي خوب براي محافظت در برابر شرايط نامناسب محیطي، حمل و نقل و ذخیره سازي نیاز دارد؛ به عنوان مثال: ورقه فیبر، جعبه هاي چوبي و غیره بسته بندی محوالت مصرفی: اين بسته بندي حجم مورد نیازي از محصول را براي مصرف نهايي نگهداري مي کند و بیشتر مربوط به بازاريابي مي باشد؛ به عنوان مثال: نوشابه، توتون و تنباکو و غیره 
هزینه های بسته بندی
مهم ترين جنبه ي بسته بندي که به آن توجه مي شود هزينه بسته بندي است که شامل موارد زير مي باشد:
هزینه مواد: هزينه هاي بسته بسته بندي و کنترل کیفیت؛
هزينه انبارداري و دست زدن به بسته بندي: اين شامل هزينه دست زدن به بسته هاي بزرگ، سنگین مواد ساخت و ساز،طبل و غیره
هزینه عملیات بسته بندی: اين شامل هزينه هاي مربوط به عملیات مانند، تمیز کردن بسته بندي، پرکردن محصول بسته شدن و برچسب زدن
هزینه نگهداری از بسته های پر: اين شامل هزينه هاي متحمل شده براي تغییرکاال از يک شکل بسته بندي به ديگر
6
هزینه از دست دادن و خسارت: مربوط به از دست دادن و صدمه در طول عملیات، تحويل حمل و نقل و غیره
هزینه بیمه: مربوط به جبران خسارت هاي ناشي از آسیب پذيري هاي بسته بندي
بسته بندی و نام تجاری:
در حالي که بسته بندي داراي ارتباط نزديک با محصول است، اما مهم ترين نقش در توسعه نام تجاري است. بسته بندي عملکرد محصول را تسهیل نمي کند، اما در عوض به نام تجاري کمک مي کند و مهم تر از آن به منزله هويت نام تجاري است.
نکاتي که در طراحي بسته بندي بايد به آن توجه شود تا داراي ويژه گي هاي مثبت در انتخاب باشد عبارتند از:
طرح بسته بندي بايد به نحوي باشد که شکل ظاهر و نماي عمومي ان جالب بوده و حداکثر فروش را تامین نمايد با توجه به آثار ذهني و جذابیت طرح هاي بسته بندي در پیشبرد فروش توصیه مي شود که با شرايط و نیازها و سلیقه مصرف کنندگان بازار هدف آشنا باشیم و در طراحي از آن استفاده کنیم.
طراحي علوه بر افزايش فروش سبب سلمت کاال و باال رفتن کلیه قابلیتهاي موردنیاز مي شود و همواره بر اساس خصوصیات و ويژگیها ي کاال و ساير عوامل انجام مي پذيرد . از آنجا که ظاهر هر بسته نشانگر نگرش سازنده نسبت به تولید کااليش مي باشد پس ظاهر، اولین و قويترين تاثیر اين نگرش را در بیننده خود باعث مي شود.
يک طراح زبردست علوه بر جذابیت طرح بسته بندي بايد عواملي از قبیل فرهنگ اجتماعي، اروگونومي، سن و سال خريدار، سلمت روحي و جسمي، سلیقه و اخلق، محل فروش و نگهداري، چگونگي و کیفیت محصول و از همه مهمتر درآمد مصرف کنندگان را در انتخاب شکل و رنگ بسته در نظر بگیرد و همچنین طراح يک بسته بايستي با در نظر گرفتن بازار هدف، طراحي را انجام داهد ضمن اينکه سلیقه مصرف کننده آن منطقه يا حومه را مد نظر دارد بايد براي ورود به بازار هاي مختلف شکل مورد نظر فروشنده )سوپر مارکت خاص( را نیز در بسته بندي لحاظ نمايد.
در طراحي بسته بايد از رنگها و تصاويري که نوشته هاي تبلیغاتي که با فرهنگ بومي آن بازار مطابقت دارد استفاده نمود .
مثل در اروپا از رنگ سبز هاي تیره در اکثر کشورهاي اروپايي مورد علقه نمي باشد و در ايران از قهوه اي براق )مشکي
مات( قرمز مات مورد تنفر است و در سوئیس رنگ زرد يعني لوازم آرايشي و زرد تخم مرغي نشانه مرگ است.
از طرفي انتخاب نام مناسب نیز کمتر از طرح و رنگ بسته بندي نمي باشد چرا که نام مناسب بیانگر محتواي بسته بوده و ضمن ايجاد کشش و تاثیر رواني در ذهن و خاطر خريدار باقي مي ماند.
7
لذا رعایت نکات زیر ما را در بسته بندی بهتر کمک می کند:
حجم اندک بسته
حجم بسته بندي نسبت به آنچه که در آن جاي مي گیرد برخوردار باشد اما در برخي موارد نیز حجم کم نکته مثبتي نیست بلکه نقطه مقابل خواهد بود و آن زماني است که کاال از جمله و سايلي خواهد بود که بعنوان کادو خريداري مي شود و اغلب مايل هستند کاالي که براي هديه براي آن هزينه مي کنند نسبت به مبلغ پرداختي از حجم متناسبي برخوردار باشد.
قابلیت حمل و نقل
يکي از نکات مهمي که هنگام خريداري کاال براي خريدار اهمیت دارد اين است که براي انتقال آن با سختي و دشواري روبرو نشود و براي خريدار سوال نباشد که چگونه، و از کجا بايد وسیله خريداري شده را به دست بگیرد در گذشته به اين نکته خیلي کم توجه مي شد و اغلب چون در کارخانه تولیدات بسته بندي مي شد و توسط گارگران و ماشین آالت باربري جابجا مي شد توجهي به حمل تک کاال صورت نمي گرفت اما امروزه حتي در بسته بندي هاي پوششي که کاال در يک کارتن قرار مي گیرد محل هاي براي جاي دست تعبیه شده اين نکات باعث مي شود خريدار به اين نکته توجه کند که تولید کننده آنقدر خود را در جايگاه خريدار ديده که به تمام مسائل او از جمله چگونگي
حمل کاال انديشیده تا براي او انتقال کاالي خريداري شده سهل و آسان باشد.
سبکی وزن
وزن کاال نیز عامل ديگري در استفاده بهتر و مطلوب از نظر مصرف کننده خواهد بود اين اصل را به تمام کاال ها مي توان تعمیم داد از کاالهاي مصرفي گرفته تا کاال هاي لوکس را نیز شامل مي شود.
قابلیت بازیافت
بازيافت بسته بندي ها پس از مصرف کاال علوه بر جنبه زيست محیطي مي تواند رويکردي مثبت براي مصرف کننده داشته باشد و بسته بندي کاالي مصرف شده مي تواند براي مصرف کننده کاربردي ديگري نیز داشته باشد اين نکته در برخي ظروف مواد شوينده و مواد خوارکي نیز ديده شده که ظرف ارائه شده آنقدر کاربردي است که پس از استفاده اصلي کاال مورد استفاده نهايي ديگر نیز قرار مي گیردد.
8
بهداشت
رعايت نکات بهداشتي مناسب و مرتبط با کاال در شکل و چگونگي بسته بندي مي تواند عامل ديگري در جذب اعتماد مخاطب باشد.
جلب توجه مصرف کننده
براي اينکه خريدار بتواند از میان انبوه کاالهاي مشابه کاالي ما را انتخاب کند و بتوانیم کاالي خود را به او نشان دهیم دانش ارتباط تصويري و توانمندي هاي طراحي و گرافیک است که مي تواند همراه با دانش روانشناسي به کمک طراحي يک بسته بیايد تا نکاتي که باعث جلب توجه مصرف کننده مي شود مورد توجه قرار گرفته و مصرف کننده را به سوي کاالي ما بکشاند.
ارتباط برقرار کردن با محتوی درون بسته
بر قراري ارتباط با محتواي بسته مي تواند در انتخاب و تصمیم گیري مخاطب و خريدار بسیار موثر باشد گاهي اين ارتباط فراتر از واقعیت است و مصرف کننده بعد از مصرف و تجربه نظرش متفاوت خواهد شد اين نکته به صداقت تولید کننده بر مي گردد و اينکه قصد تولید يک محصول را دارد يا نه برنامه دراز مدتي براي تولیدات خود دارد در صورتي که برنامه دراز مدت داشته باشد بايد در بسته بندي به نکاتي اشاره کند که پس از تجربه و استفاده از محصول بر اعتماد وي به محصول و تولید کننده و حتي فروشنده کاال بیشتر شود براي رسیدن به اين منظور الزم نیست تمام واقعیت هاي کاال را قید کرد بلکه مي توان به مزيت ها و نکاتي که براي مصرف کننده داراي اهمیت است و يا وجه تمايز آن با کاالهاي مشابه است اشاره نمود.
توجه به سلیقه و فرهنگ مصرف کننده
سلیقه و خواست مصرف کننده نکته ديگري است که هم در تولید و هم در بسته بندي داراي اهمیت ويژه اي است و چه بسا رعايت اين نکته در بسته بندي بسیار مهمتر است چرا که اگر در تولید محصول به اين نکته اهمیت داده شده باشد ولي در پوشش و بسته بندي لحاظ نشده باشد نمي تواند نظر مصرف کننده را جلب کند تاثیر ویژگی های طراحی بسته بندی :
رنگ :
روانشناسي رنگ نشان داده است که مردم از نظر معاني و عاطفي به رنگ پاسخ دهند.
9 به عنوان مثال، از لحاظ فرهنگي، آبي، سبز و سفید مرتبط با خوبي، مهرباني و آرامش است، در حالي که سیاه و قرمز رنگ هاي فعال و قوي مي باشند، عنصر تجانس رنگ دربسته بندي محصوالت مصرفي به طور معمول براي تمايز دسته بندي محصوالت، طعم و خانواده نام تجاري استفاده مي شود.
با گذشت زمان مصرف کنندگان رنگ مناسب براي دسته بندي محصوالت را مي آموزند. رنگ بسته بندي براي به تصوير کشیدن تصاوير تجاري استفاده مي شود.
شکل
شکل بسته بندي منجر به انتظارات ادراک حجم در میان مصرف کنندگان مي شود.
تنظیمات مستطیل شکل در چارچوب محصوالت مصرفي در اهداف خريد مصرف کننده و ادراک محصول موثر است.
اندازه
اندازه بسته بندي نشان داده که بر رفتار مصرف کننده تاثیر دارد.
بسته بندی را آزمایش کنید
بطور کلي عملکرد و مقبولیت يک بسته بندي جديد در گرو انجام آزمايشات عملي و تجلي نیازهاي دپارتمان هاي مختلف در بسته بندي جديد است. بسته به نوع کاال و اينکه نسبت به تغییر در کدام عوامل فیزيکي، شیمیايي و میکروبیولوژيک حساسیت داشته باشد، بسته بندي بايستي تحت شرايط معین و بر اساس استاندارد مشخص تست شود. اين تست ها عمدتا يکپارچگي بسته بندي، جلوگیري از صدمات فیزيکي و عدم نفوذ پذيري بسته نسبت به شرايط خارجي را دنبال مي کنند.
نکات خیلی مهم در بسته بندی:
1 -در سیستم بسته بندي بايد شناخت کامل به مواد اولیه بسته بندي داشته باشیم و همچنین از نظر خصوصیات کاربردي آنها بايد به خوبي اطلع داشته باشیم.
2 -خصوصیات کااليمان را بدانیم و بر پايه آن بسته بندي مناسب انتخاب کنیم. مثلا بدانیم کااليمان چه وزني دارد، شکستني است، احتیاج به حرکت هوا دارد. حساسیت آن در مقابل لرزه و رطوبت چگونه است و غیره.
10
3 -از نظر تکنولوژي دستمان باز باشد و بدانیم تکنولوژي مناسب بسته بندي )براي کاالي مورد نظر( چیست مثل )وکیوم –
فرم – کارتن – نايلون و غیره(.
4 -مراحل توزيع را خوب بشناسیم و الگويي از آن ترسیم کنیم. بعد وسايل حمل و نقل ، انبارهاي توزيع مشخص و بر پايه آن بسته بندي مناسب را انتخاب کنیم.
نکاتی که در بسته بندی صادراتی باید رعایت کنیم:
در بسته بندي صادراتي هم بايد نکاتي را توجه کرد به دلیل اينکه کاالي ما مسافت بیشتري را طي مي کند، آسفالت
جابجايي بیشتري را دارد و همچنین رقابت جهاني وجود دارد. بنابراين بايد به نکات زير توجه کنیم:
1 -مطابق با استاندارد و مقرارات کشور متعهد باشد.
2 -جلب توجه خريدار احتمالي و ترغیب به خريد )وسوسه جهت امتحان کااليمان(
3 -متناسب با نیازها و خواست هاي بازار مورد نظر باشد.
4 -توان حفاظت از ويژگي کاال را داشته باشد. )طعم – رنگ – بو(
استراتژی های بسته بندی
بهترين راه براي به دست آوردن مزيت رقابتي در يک بازار مصرف کننده نوآوري در بسته بندي است. بسته بندي هاي نوآورانه منجر به تغییر درک محصول و ايجاد موقعیت جديد در بازار مي شود با اين حال، محرک اصلي براي بسته بندي نوآورانه براي افزايش فروش از طريق ارتقاي برند است.
قیمت بايد روي بسته بندي مشخص شده باشد: در يک بررسي انجام شده در نقطه خريد44درصد از خريداران گفته اند که قیمت مشخص شده آن ها را تشويق به خريد محصول کرده است.
بسته بندی سبز
در راستاي رشد نگراني هاي اجتماعي در مورد محیط زيست، شرکت هاي داراي کاالهاي مصرفي به طور فزاينده استراتژي بازاريابي سبز در پیش گرفته اند گزينه هاي در دسترس براي افزايش توسعه پايداربسته بندي شامل: توجه به
11 محیط زيست با تولید بسته بندهايي که در آنها از مواد شیمیايي مضر کمتر استفاده شده باشد، کاهش تعداد سطوح بسته بندي، استفاده مجدد از بسته بندي ها، پر کردن مجدد محصول، و اطمینان حاصل کردن از اين که ترکیبي از مواد را مورد استفاده قرار داده ايم که قابل بازيافت هستند.
نتیجه گیری:
بسته بندى به عنوان يکى از ابزارهاى مهم بازاريابى شناخته مى شود و شرکتها و دولتها براى افزايش توان رقابتى خود در بازارهاى داخلى و خارجى از آن سود مى برند. امروزه از بسته بندى فقط براى محافظت از کاال استفاده نمى شود، بلکه براى آن نقشها و مسولیت هاى زيادى قائلند از جمله اينکه ارزش افزوده ايجاد کند و به خريدار پرستیژ و اطلعات دهد بايد مشترى را جلب کند، جذابیت داشته باشد، شخصیت و شأن مشترى را حفظ کند و به مصرف کننده احترام بگذارد.
فرهنگ و ارزشها را در کشور هدف در نظر داشته باشد و از فرهنگى استفاده کند که براى مردم لذتبخش است. نوع و جنس مواد اولیه از نظر بهداشتى و ايمنى مناسب انتخاب شود و سلمتى در مورد مصرف را تضمین کند. بايد طورى طراحى شود که دسترسى به کاال راحت و به راحتى قابل حمل باشد، به خود کاال لطمه نزند و مطابق با استانداردها، مقررات بازار و کشور مورد نظر باشد.
در نتیجه براي ابقا و پیشرفت در اين دنیاي رقابتي امروزه طراحان بسته بندي بايد نکات الزم و ضروري را جهت بسته بندي مطلوب و مناسب رعايت کنند.
کد امنیتی : به اضافه


*کد امنیتی : به اضافهCopyright 2016 By RVKP CO. All Rights Reserved